|

Avís legal

Per donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informem a l’usuari de les nostres dades:

Nom de l’empresa: Nuria Rovira (d’ara endavant el “Responsable”)
Nom comercial: Rumbo África (d’ara endavant l'”Empresa” o el “Proveïdor”)
Domicili Social: Barcelona
Telèfon: +34 610 234 760
Correu electrònic: info@rumboafrica.es
Lloc web: rumboafrica.es

Objecte

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document amb els quals pretén donar compliment a les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE). ), així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre les condicions d’ús del lloc web.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix la funció d’usuari, comprometent-se a l’estricta observació i compliment de les disposicions aquí establertes, així com de qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

El prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de notificar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient la publicació al lloc web del prestador.

Responsabilitat

El prestador queda exempt de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a la mateixa.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits fitxers d’informació que el servidor envia a l’ordinador de la persona que accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió posterior i desaparèixer quan finalitzi la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran cookies per recollir informació personal.

Des del lloc web del client, podeu ser redirigit a continguts de llocs web de tercers. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers als seus llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, informant a les autoritats competents del contingut en pregunta.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent al lloc web. del proveïdor. No obstant això, i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i cossos de seguretat, i col·labora activament en la retirada o, si escau, bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o contravenir la legislació. nacionals, o internacionals, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. Si l’usuari considera que hi ha algun contingut al lloc web que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, si us plau, ho comuniqui immediatament a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per funcionar correctament. En principi, es pot garantir un funcionament correcte els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que hi pugui haver determinats errors de programació, o que es produeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies similars que facin impossible l’accés al lloc web.

Propietat Intel·lectual i Industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o, si escau, compten amb llicència o autorització expressa per part del prestador. part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual van ser destinats, la reproducció, ús, explotació, distribució i comercialització total o parcial, requereix en tot cas l’autorització prèvia per escrit del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament pel prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics diferents del prestador i que poguessin aparèixer al lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, que són ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar al respecte. En tot cas, el prestador disposa d’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador NO AUTORITZA expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas haurà de redirigir al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, la seva mera menció o aparició al lloc web no implica l’existència de cap dret o responsabilitat del prestador sobre aquests, ni aval, patrocini o recomanació per part del prestador. proveïdor. del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través de l’adreça de correu electrònic que s’indica a l’inici d’aquest document.

Veracitat de la informació

Tota la informació facilitada per l’Usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis de subscripció als Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a RUMBO ÀFRICA permanentment actualitzada perquè respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels danys que causi al prestador o a tercers.

Menors

Per utilitzar els serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals, que són els últims responsables de tots els actes que realitzin els menors al seu càrrec. Els correspon la responsabilitat de determinar els continguts concrets als quals accedeixen els menors d’edat, per això, si accedeixen a continguts inadequats a Internet, s’hauran d’establir mecanismes en els seus equips, en particular programes informàtics, filtres i blocs, que li permetin. limitar els continguts disponibles i, encara que no són infal·libles, són especialment útils per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

Obligació de fer un ús correcte de la Web

L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web d’acord amb la Llei i el present Avís Legal, així com amb la moral i els bons costums. A tal efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels equips informàtics o documents. fitxers i tot tipus de contingut emmagatzemat en qualsevol equip informàtic del proveïdor.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informació, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, En general, qualsevol tipus de material que:

(a) sigui contrari, menyspreï o vulneri els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment, en els tractats internacionals i altres normatives vigents;
(b) indueixi, inciti o promogui accions delictives, denigrantes, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, la moral i l’ordre públic;
(c) indueix, incita o promou accions, actituds o pensaments discriminatoris basats en el sexe, la raça, la religió, les creences, l’edat o la condició;
(d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge d’una persona;
(e) perjudica de qualsevol manera la credibilitat del proveïdor o de tercers; i
(f) constitueix publicitat il·legal, enganyosa o deslleial.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o les activitats que s’hi desenvolupen, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts.